Servei de Menjador de Montjuïc

Benvinguts al portal informatiu dedicat al Menjador de l’escola de Montjuïc de Girona dins el web de Innova’t Educació, empresa jove i de nova creació amb una experiència acumulada de més de 25 anys en la gestió de menjadors, l’educació i el lleure.

Enguany, hem sigut seleccionats per dur a terme la gestió del servei del menjador de la vostra escola. Des de Innova’t Educació volem facilitar-los totes les gestions i tràmits necessaris per dur aquest servei amb normalitat i amb la major efectivitat possible. Amb aquest objectiu hem creat aquest apartat web en el qual podran trobar tota la informació necessària, inscriure el vostre fill/a al servei, realitzar compres de tiquets pel servei del mejador, consultar el menú mensual, conéixer les dinamitzacions assignades als diferents grups i seguir l’actualitat del servei al blog específic del Menjador pel curs 2015-16.

Normativa del Servei de Menjador

Modalitat fixa

Pot fer ús del servei en la MODALITAT FIXA l’alumnat que hagi presentat la FITXA D’INSCRIPCIÓ degudament omplerta abans del 10 de juliol. El cobrament dels rebuts mensuals s’efectuarà mitjançant rebut bancari durant els cinc primers dies hàbils del mes vençut comptant els dies d’ús. Els dies de no utilització del servei per causes particulars, sempre que es notifiqui a la persona coordinadora del menjador abans de les 9.30 h del mateix dia, tindran un descompte del 70% del preu, i el descompte serà del 100% per motius d’expedient disciplinari o per tancament del centre. Als segons i tercers germans se’ls aplicarà un descompte del 3% en el preu de la modalitat fixa.

Quota inicial 79,50€

El pagament de la QUOTA INICIAL es carregarà automàticament al compte habitual el 15 de juliol. Per noves altes caldrà fer l’ingrés de la quota inicial al número de compte ES70 0081 1830 8900 0100 9401 indicant el nom, cognom i curs del nen/a

Pels alumnes que tinguin concedit un ajut de menjador, l’import de QUOTA INICIAL serà de 39,75 €.

Els alumnes amb deutes de menjador escolar de cursos anteriors hauran d’abonar el deute dels cursos anteriors juntament amb l’import de QUOTA INICIAL mitjançant ingrés bancari a través dels caixers del Grup Banc Sabadell o a la mateixa finestreta.

L’alumne que no faci efectiu l’ingrés o el pagament corresponent al rebut de la QUOTA INICIAL no podrà fer ús del servei de menjador com a usuari fix, i caldrà que presenti el tiquet EVENTUAL fins que no hagi abonat l’import de la QUOTA INICIAL.

L’import de la QUOTA INICIAL es regularitzarà en finalitzar el curs escolar, encara que s’hagi deixat de fer ús del servei amb anterioritat. D’aquest import es descomptarà: la mensualitat de juny si s’ha fet ús del servei, els rebuts pendents per impagament, amb els recàrrecs corresponents, i d’altres conceptes puntuals que puguin haver sorgit durant el curs. En cas que aquesta regularització sigui desfavorable a la persona usuària, es realitzarà el cobrament de l’import pendent en un últim rebut. En cas que sigui favorable, es procedirà a fer l’abonament corresponent. En cap cas la QUOTA INICIAL es podrà utilitzar per a l’abonament de rebuts pendents.

Modalitat eventual

L’alumnat del centre podrà fer ús eventual del menjador escolar sempre que presenti un tiquet de menjador escolar EL MATEIX DIA que vulgui fer ús del servei, altrament NO es demanarà menú i no serà considerat usuari del servei de menjador. EN CAP CAS S’AGAFARAN DINERS EN EFECTIU.

Els tiquets de menjador es podran adquirir al coordinador del menjador durant el servei de “Bon dia” (de 8 a 9 hores). També es podencomprar tiquets en aquesta pròpia web on podreu pagar amb targeta de crèdit o dèbit. Els alumnes que tenen concedit un ajut de menjador han d’omplir la fitxa d’inscripció amb les dades bancàries, per tal que a la regularització de final de curs se’ls pugui abonar l’import corresponent per cada tiquet presentat, sempre que estigui degudament identificat. No es retornarà l’import dels tiquets sobrants ni podran ser utilitzats en altres cursos.

Rebuts retornats

En el cas d’un rebut retornat, una vegada notificat telefònicament i/o per carta, la persona interessada ha d’abonar l’import corresponent, més un recàrrec de 6€ en un període màxim de 5 dies escolars. Passat aquest termini l’alumne/a NOMÉS podrà fer ús del servei de menjador mitjançant la MODALITAT EVENTUAL fins a l’abonament del deute. Els imports pendents s’abonaran exclusivament mitjançant ingrés bancari a les oficines del Grup Banc de Sabadell al número de compte: ES70 0081 1830 8900 0100 9401

Altres

És responsabilitat de les famílies informar a la persona coordinadora del menjador de les intoleràncies dels seus fills/es justificades amb certificat mèdic. En cas de regim esporàdic cal avisar també al coordinador del servei per tal de garantir un menú especial.

Hi ha un horari d’atenció a les famílies on podeu parlar directament amb el responsable del servei de dilluns a divendres de 9 a 9.30 hores. Només cal que demaneu cita prèvia al telèfon 627 370 922 (Héctor).

Telèfons de Contacte

FUNCIONAMENT DEL SERVEI

Hèctor Martínez: 627 370 922

GESTIÓ I INSCRIPCIONS

Dani Martin: 622 321 734

OFICINA INNOVA’T EDUCACIÓ

972 204 615 - info@innovateducacio.cat

Inscripció al Servei de Menjador Escolar de Montjuïc

Recordeu que per inscriure el vostre fill/a cal que totes les dades estiguin degudament omplertes abans del 10 de juliol de 2016.

En cas de nous alumnes del Centre o inscripcions fora de termini també cal haver fet efectiu el pagament de la QUOTA INICIAL de 79,50 € al número de compte: ES70 0081 1830 8900 0100 9401 (Banc Sabadell)


Formulari d'inscripció

Seguiment Alimentari Personalitzat

Sota la voluntat d’atendre les demandes de l’AMPA, Innova’t Educació posa a disposició de les famílies que així ho requereixin un servei de seguiment alimentari individual i personalitzat.

Entre d’altres, es facilitarà el nivell d’adequació del/de la seu/va fill/a als diferents plats i menús elaborats per la cuina i, si fos necessari, s’especificarà quines són les seves preferències.

Per poder optar a aquest servei només cal enviar un mail a info@innovateducacio.cat amb les dades del vostre/a fill/a (Nom i cognoms, curs escolar i nom del pare, mare o tutor legal per poder adreçar-nos a vosaltres).

Les fitxes de seguiment us arribaran mitjançant els/les nens/es i les seves agendes missatgeres.

Per qualsevol pregunta o suggeriment no dubteu en posar-vos en contacte amb el responsable del menjador (Héctor) durant les hores del servei del mateix (12:30 – 15:00).